Šta leče matične ćelije?

Do sada je Svetska zdravstvena organizacija potvrdila lečenje za preko 80 bolesti koje se mogu lečiti matičnim ćelijama.

Bolesti koje se leče matičnim ćelijama, mogu se podeliti u tri grupe: Standardne terapije, Terapije u etapi kliničkih proučavanja, Eksperimentalno lečenje.

 

Postoje dve različite metode lečenja:

 • Alogeno lečenje – pacijent dobija matične ćelije od odgovarajućeg donora (sa ili bez rodbinske veze);
 • Autologno lečenje -pacijent dobija sopstvene matične ćelije.

Više informacija o prednostima i nedostacima pri autolognoj i alogenoj transplataciji možete pronaći na linku:

Važno je znati: Ovaj spisak sadrži sve terapije koje koriste matične ćelije, bez obzira da li su ćelije iz koštane srži, pupčane vrpce ili perinatalnih tkiva. Postoje određene razlike kod matičnih ćelija u zavisnosti od njihovog izvora, no zbog iscprljenosti terapeutskih mogućnosti su izostavljene.

Za veliki broj bolesti, matične ćelije iz pupčane vrpce su dopunska terapija kod lečenja citostaticima ili kod imunospresivnog lečenja.

Eksperimentalni podaci i podaci pojedinačnih kliničkih proučavanja, po pravilu, ne ulaze u svakodnevno lečenje.

Nažalost, jedva da se 1/100 navedenih bolesti leči u Srbiji. l u Srbiji postoje proučavanja sa matičnim ćelijama.

Standardne terapije

To su bolesti kod kojih je transplanatacija matičnim ćelijama standardno lečenje. Za neke od tih bolesti to je i jedina terapija. U drugom slučaju se koriste kada su sve druge mogućnosti uobičajnog lečenja iskorišćene za lečenje ili je bolest izuzetno agresivna.

Većina bolesti za koje je transplantacija hematopoetskih matičnih ćelija standardno lečenje, povezane su sa krvnim ćelijama – od matičnih ćelija koštane srži do specifičnih vrsta ćelija krvi.

Za sada su gotovo sve standardne terapije alogene, kod kojih pacijent mora da ima odgovarajućeg donora. Jedini izuzetak su pacijenti kod kojih se rade transplantacije usled velikih tumora ili stečenih anemija.

Leukemije (skora sva lečenja su alogena)

Akutna leukemija

 • Akutna limfoblastna leukemija (ALL)
 • Akutna mijeloidna leukemija (AML)
 • Akutna bifenotipna leukemija
 • Akutna nediferencirana leukemija

Hronična leukemija

 • Hronična mijeloidna leukemkija (CML)
 • Hronična limfocitna leukemija (CLL)
 • Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML)
 • Juvenilna mijelomonocitna leukemija (JMML)

Mijelodisplastični sindrom (Mijelodisplazija se još i zove predleukemija)

 • Refraktorna anemija (RA)
 • Refraktorna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS)
 • Refraktorna anemija sa mijeloblastima između 5 i 20% (REAB)
 • Hronična mijelomonocitna leukemija (CMML)

Limfomi (skoro sva lečenja su alogena za sada)

 • Hočkinova bolest (BH)
 • Non Hočkin limfom

Druge nepravilnosti kod razmnožavanja krvnih ćelija (za sada su gotovo sve terapije alogene)

Anemije (anemije su deficiti ili malformacije crvenih krvnih zrnaca)

 • Aplastična anemija
 • Urođena dizeritropoeza
 • Fankoni anemija (ovo je nasledna bolest, gde je prva transplantacija  matičniim ćelijama iz pupčanika bila 1988 god)
 • Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PNH)
 • Čista eritrocitna aplazija

Urođene anomalije crvenih krvnih zrnaca

 • Talasemija (Kulijeva bolest)
 • Urođena eritroblastopenija ( Blackfan -Diamond anemija)
 • Stečena aplazija eritrocita
 • Anemija srpastih ćelija

Urođene anomalije trombocita

 • Megaraiocitna trombocitopenija
 • Glancman trombastenija

Urođeni poremećaji imunog sistema- teška kombinovana imunodeficijencija (SCID)

 • SCID sa nedostatkom adnozin dezaminaza (ADA-SCID)
 • SCID sa nasleđem vezanim za X hromozom
 • SCID nedostatak T i B limfocita
 • sCID sa odsustvom T ćelija i normalnih B ćelija
 • Omen sindrom

Urođene poremećaji imunog sistema-neutropenija

 • Kostman sindrom
 • Mijelokahesija

Drugi urođeni poremećaji imunog sistema

 • Ataksija-Teleangiektazija
 • Sindrom „golih“ limfocita
 • Obična promenljiva imunodeficijencija
 • Di -Džordžov sindrom
 • Hemofagocitna limfohistocitoza (HLH)
 • Slaba adhezija leukocita
 • Limfoproliferativne bolesti (LDP), X- vezani ( predispozicija za Epštajn Bar)
 • Viskot Oldrič sindrom

Mijeloproliferativni bolesti

 • Akutna mijelofibroza
 • Agnogena mijeloidna metaplazija ( mijelofibroza)
 • Policitemija vera
 • Primarna trombocitemija

Bolesti, vezane za fagocite ( ćelije imunog sistema, koje gutaju i uništavaju strane organizme)

 • Čediak Higaši sindrom
 • Hronična granulomatozna bolest
 • Sindrom lenjih leukocita
 • Retikulna disgenezija

Tumori koštane srži

 • Multipni mijelom
 • Plazma ćelijska anemija
 • Valdenstorm makroglobulinemija

Transplantacije zbog urođenih bolesti, koje oštećuju imuni sistem i druge organe (skoro sve terapije su alogene za sada)

 • Hipoplazija hrskavice i kose
 • Gunterova bolest (Erythropoietic Porphyria)
 • Hermaski-Pudlak sindrom (sindrom sivih trombocita)
 • Pirsonov sindrom
 • Švajhman-Dajmond sindrom
 • Sistemska mastocitoza

Transplantacije zbog urođenih problema sa metabolizmom (sve terapije su alogene za sada)

Mukopolizaharidoza (MPS)

 • Hurlerov sindrom (Mukopolizaharidoza tip l, MPS-IH)
 • Šijev sindrom (Мukopolizaharidoza tip I, MPS-lS)
 • Hunterov sindrom (Mukopolizaharidoza tip ll, MPS-ll)
 • Sanfilipo sindrom (Mukopolizaharidoza tip lll, MPS-lll)
 • Morkio sindrom (Mukopolizaharidoza tip lV, MPS-lV)
 • Marloto- Lami sindrom (Mukopolizaharidoza tip Vl, MPS-VI)
 • Slajov sindrom, nedostatak beta-glukonidaza (Mukopolizaharidoza tip VII, MPS-VII)
 • Mukolipidoza ll (I- ćelijsk bolest)

Leukodistrofija

 • Adrenoleukodistrofija (ADL/Adrenomyeloneuropathy (AMN)
 • Krabova bolest (globoidno ćelijska leukodistrofija)
 • Metahromatska leukodistrofija
 • Paliceus-Mercbaherova bolest

„Skladista“ lizozomne bolesti

 • Gošeova bolest
 • Najman-Pikov sindrom
 • Sandhof sindrom
 • Taj-Zaks sindrom
 • Volmanov sindrom

Razni urođeni metabolički problemi

 • Leš-Nihan sindrom
 • Osteopetroza

Solidni tumori izvan krvi i imunog sistema (autlogno lečenje)

 • Neuroblastom
 • Retinoblastom

Terapije u etapi kliničkih istraživanja

To su bolesti, kod kojih je lečenje matičnim ćelijama dalo dobre rezultate, ali još uvek nije odobreno kao standardna terapija.Kod nekih od tih bolesti, transplanatacija matičnih ćelija usporava razvoj bolesti, ali ne vodi do izlečenja. Kod drugih bolesti matične ćelije mogu pomoći pri izlečenju, ali su potrebna dodatna proučavanja za određeni tip pacijenta, odgovarajuće za lečenje, optimalna doza matičnih ćelija, odgovarajuća metoda dostave ćelija.

U SADu pacijenti sa takvim dijagnozama mogu da upotrebe ćelije samo ako su odobrene za kliničko proučavanje.

Etape kliničkih proučavanja:

 • Prva etapa: Proučavanje bezbednosti – pokazuje da li organizam prihvata tretman ili lek.
 • Druga etapa: Veća proučavanja za merenje efektivnosti novog lečenja u poređenju sa kontrolnom grupom.
 • Treća etapa: Još obimnija proučavanja i upoređivanja parametara kao što su doza, metoda lečenja, kao i nadgledanje nuspojava pre izlaska na tržište.
 • Četvrta etapa: Proučavanja nakon izlaska na tržište zbog mogućih rizika, prednosti, optimalna upotreba.

Lečenje matičnim ćelijama u etapi kliničkog proučavanja može biti alogeno ali i autologno.

Autoimune bolesti

 • Graft versus Host disease  (GvHD)
 • Diabet tip l
 • Kronova bolest
 • Reumatoidni artrit
 • Lupus
 • Multipla skleroza (MS; može da se klasifikuje kao autoimuna, ali i kao neurološka bolest)

Kardiovaskularne bolesti

 • Infartk miokarda
 • Razni zahvati na srčanom mišiću
 • Teška ishemija ekstremiteta
 • Burgerova bolest
 • Akutna ishemija
 • Vaskularni transplantanti

Neurološke bolesti

 • Cerebralna paraliza
 • Hipoksično-ishemična encefalopatija (HIE)
 • Autizam
 • Traumatske povrede mozga (TBI, jedan od najčešćih uzroka smrti kod dece)
 • Oštećenja kičmene moždine (SCI)
 • Oštećenje sluha
 • Amiotrofična lateralna skleroza (ALS)
 • Sleroderma
 • Alchajmer
 • Različite degenerativne promene

Ortopedske bolesti

 • Korekcija otvorenog nepca
 • Regeneracija hrskavice

Terapije matičnim ćelijama i genske terapije usled naslednih bolesti (sve terapije su autologne)

 • Cerebralna adrenoleukodistrofija
 • Cistična fibroza
 • Fankoni anemija
 • Teška kombinovana imunodeficijencija (SCID)
 • Srpasta anemija
 • Talasemija
 • Viskot-Oldrič sindrom

Transplantacija matičnih ćelija za ostale nasledne bolesti (skoro sve terapije su alogene za sada)

 • Epidermoliza buloza
 • Lizozomne bolesti (transplantavija „in utero“)

Nove aplikacije (skoro sve terapije su alogene za sada)

 • HIV

Klinička ispitivanja sa matičnim ćelijama iz pupčanika 

Autoimune bolesti

 • Graft versus Host Disease (GvHD)
 • Diabet tip l
 • Multipla skleroza

Bolesti srca i krvnih sudova

 • Teška ishemija ekstremiteta
 • Infarkt

Neurološke bolesti

 • Nasledna ataksija
 • Insult

Ostale aplikacije u regenerativnoj medicini

 • Ciroza jetre
 • Opekotine

Eksperimentalna  lečenja

To su bolesti kod kojih nije dokazano efikasno lečenje matičnim ćelijama. Proučavanja se vrše ili u laboratorijama na ćelijiskim kulturama ili na životinjama. Pri eksperimentalnim proučavanjima je neizvesno da li će eventualna terapija biti autologna ili alogena.

Genska terapija i matične ćelije (sve terapije su autologne)

 • Mišićna distrofija – Dišenova distrofija
 • Teška ishemija ekstremiteta

Neurološka oboljenja

 • Alchajmer
 • Parkinsonova bolest

Regenerativna medicina

Srce

 • Kultivisane ćelije srčanog mišića

Jetra

 • Kutivisane ćelije jetre
 • Ciroza

 

Eksperimentalna lečenja i klinička proučavanja se vrše i kod Covida-19 direktno na ljudima. Klinička proučavanja sa mezenhimalnim matičnim ćelijama je započela Agencija za hranu i lekove u SAD na 80 ljudi. Druge države u svetu sprovode ispitivanja i eksperimentalna lečenja matičnim ćelijama u borbi sa korona virusom.

Rađanje  je taj jedinstveni trenutak kada možete  sačuvati matične ćelije vašeg deteta. Pozovite nas za više informacija o prednostima čuvanja matičnih ćelija u Biohellenici.

Zašto izabrati Biohelleniku?

Uzorci se mogu upotrebiti za lečeenje u celom svetu

Striktna kontrola kvaliteta – 95% vitalnost matičnih ćelija

Siguran transport DHL om

Medicinsko čuvanje –  kvalitetni laboratorijski testovi i medicinski izvestaj

Ugovor sa Biohellenikom

Naučni tim Biohellenike vam je na raspolaganju u svako doba

Produženje ugovora o čuvanju matičnih ćelija

Biohellenika ima ugovor o produženom čuvanju sa bankom matičnih ćelija BIOVAULT TECHNICAL LTD UK u slučaju da zbog određenih okolnosti ne može da nastavi sa čuvanjem i sa radom.

Stroga pravila za transport matičnih ćelija

IATA (International Air Transport Assocation) pravila – uzorci su upakovani u tri sloja po regulativi IATA za biološki sadržaj, Kategorija B za biološki materijal, instrukcije za pakovanje 650

Osiguranje i odšteta – u slučaju gubljenja, oštećenja ili uništenja uzorka za vreme transporta

ISB 128 sistem za jedinstven barkod (International Society of Blood Transfusion) – u skladu sa međunarodnom specifikacijom o sigurnom prosleđivanju uzorka od donora

Jedinstvena tehnologija izolacije matičnih ćelija

PCR (Polzmerase Chain Reaction) u realnom roku – biološka ispitivanja se vrše po sistemu PCR kontrole, radi se tipizacija i tačno brojanje ćelija

Signal za bakterije – upotrebljava se zatvoren sistem za aerobno i anaerobno otkrivanje bakterija

Bactec – potpuno automatizovan zatvoren sistem za otkrivanje razvijanja mikroba, bez mogućnosti kontaminacije

Vitec Biomerieux – Sistem za tačnu mikrobiološku identifikaciju kontaminacije i testitanje na osetljivost antibiotika

Čuvanje isključivo matičnih ćelija

Biološki uzorak se obrađuje da bi se izdvojile samo matične ćelije. Izdvajanje eritrocita iz konačne količine matičnih ćelija omogućava drugim članovima porodice da upotrebe te matične ćelije. Čuvaju se u više krioampula za višekratnu upotrebu.

Vitalnost iznad srednjeg međunarodnog nivoa

Biohellenika je uspela da održi vitalnost matičnih ćelija. Vitalnost posle odmrzavanja je visoka (veća od 96%), za razliku od međunarodnog proseka (80%).

Stroga kontrola i sigurnost

Laboratorije – ulaz je dozvoljen samo ovlašćenim licima koji poseduju šifru i otisak.
prsta pri ulazu/izlazu

“Čiste sobe”– kontrola vazduha 24/7/365 putem specijalnih sistema i alarma.

Sistemi za temperaturu i krio nadzor – obezbeđena kontrola, putem zapisa i monitoring nivoa tečnog azota, povezanost svakog kontejnera sa telefonskom centralom koji automatski obaveštava osoblje kao i članove upravnog odbora u slučaju provale.

Alarmni sistem za očitavanje promena nivoa kiseonika/azota – u slučaju da je odnos nivoa kiseonika/azota promenjen, ventilacioni sistem se automatski aktivira. Alarm se uključuje.

Čuvanje – dva generatora osiguravaju neprekidan proces rada elektro sistema.

Celokupan sistem sigurnosnih kamera i protivpožarni sistem – automatsko uključivanje.

 

Pomoć prilikom terapija

Naučni tim Biohellenike se sastoji od profesora – članova Katedre Medicinskog fakulteta “Aristotel” iz Soluna, i od stručnjaka NHRF, koji su vama na raspolaganju u hitnim slučajevima i sa neophodim informacijama vezanim za vašu porodicu.

Kada rešite da sačuvate matične ćelije na porođaju, nastupa trenutak izbora banke matičnih ćelija, koja će čuvati vaš uzorak. Pogledajte zašto smatramo da smo pravi izbor

Sačuvajte matične ćelije

na porođaju

Uložite u budućnost i zdravlje vašeg deteta u jednoj od najvećih banaka matičnih ćelija u Evropi – Biohelleniku!

Želim da sačuvam matične ćelije

Da imam zdravu i srećnu porodicu

Čuvanje matičnih ćelija iz umbilikalne krvi u Biohellenici

Mi smo najveća banka matičnih ćelija na Balkanu i jedna od najvećih u Evropi. Visok kvalitet je dokaz!

Kod nas dobijate sertifikat sa tačnim brojem sačuvanih matičnih ćelija, jer koristimo najmoderniju tehnologiju za njihovu izolaciju i brojanje