Vrste matičnih ćelija

Ćelije u telu imaju određene  uloge, ali matične ćelije su ćelije koje još uvek nemaju specifičnu  ulogu i mogu biti transformisane u skoro svaku neophodnu ćeliju.

 

Matične ćelije se mogu uzeti i od odraslih i od novorođenih. To su nediferencirane ćelije, koje se mogu pretvoriti u određenu ćeliju, kada telo ima potrebu za istim.

 

 

 

Naučnici i lekari pokazuju veliko interesovanje za matične ćelije, jer pokušavaju da objasne kako naše telo funkcioniše. Matične ćelije se takođe koriste i za lečenje određenih bolesti, za koje trenutno ne postoji lek.

Matične ćelije kod odraslih

Tokom celog života ljudsko telo sadrži matične ćelije. I kada zatreba može da ih upotrebi.

I tkz tkivno specifične ili somatske matične ćelije, matične ćelije odraslih postoje u telu od trenutka razvoja embriona. 

 

Te ćelije su u nespecifičnom stanju, ali su u odnosu na embrionalne specifičnije. Ostaju u tom stanju, dokle god su potrebne telu iz određenog razloga, npr zbog regeneracije kože ili mišića. 

Telo u toku životnog veka stalno obnavlja tkiva. U nekim delovima tela, npr u crevima i koštanoj srži, deoba matičnih ćelija je redovan proces jer se tako proizvode nova tkiva potrebna za život i oporavak.

 

Matične ćelije su prisutne u različitim vrstama tkiva. Naučnici su ih otkrili u tkivima:

 • mozga
 • koštane srži
 • krvi i krvnih sudova
 • skeletnih mišića
 • koži
 • jetri

 

Ali  njihova količina ni kvalitet nisu kao kod embrionalnih ćelija. No, ne mogu biti uzete kao one na porođaju iz krvi pupčane vrpce, same pupčane vrpce ili iz placente.

 

Količina matičnih ćelija kod odraslih je dovoljna da pomogne zdravom organizmu u oporavku kod lakših bolesti, operacija ili trauma, npr- rane na koži, obnavljanje jetre usled oštećenja ili operacija itd.

Embrionalne matične ćelije

Kada spermatozoidi oplode jajne ćelije, te ćelije se spajaju, i prave jednu ćeliju, zigot.

Jednoćelijski zigot počinje deobu, stvarajući 2, 4, 8, 16 ćelija itd. I sada je to embrion.

 

Embrionalne matične ćelije mogu da se pretvore (diferenciraju) u više vrsta ćelija od matičnih ćelija odraslih.

Hematopoetske matične ćelije

Hematopoetske matične ćeliije (HMĆ) proizvode i popunjavaju sve vrste krvnih ćelija u toku celog životnog veka. Generisane još u embrionalnom dobu, HMĆ prolaze kroz različita anatomska mesta, gde se povećavaju pre kolonizacije u koštanoj srži, i ostaju tokom našeg života.

Hematopoetske matične ćelije se nalaze u umbilikalnoj krvi /krv pupčane vrpce/ i koštanoj srži.

Prilikom transplantacije, ne uzimaju se matične ćelije iz naše koštane srži za autolognu intervenciju, već se traži odgovarajući donor.

Mezenhimalne matične ćelije

Mezenhimalne matične ćelije (MMĆ) dolaze iz vezivnog tkiva ili strome, koja obavija organe tela i druga tkiva.

Naučnici koriste mezenhimalne matične ćelije da bi napravili novo tkivo kao što je kost, hrskavica ili ćelije  masti. U budućnosti mogu da igraju veliku ulogu u rešavanju zdravstvenih problema.

Indukovane pluripotentne matične ćelije

Naučnici ih stvaraju u laboratorijama, koristeći ćelije kože i drugih specifičnih tkiva. Te ćelije se ponašaju isto kao i embrionalne ćelije, tako da lako mogu biti upotrebljene za kompletne terapije. Neophodna su istraživanja i studije.

Da bi kultivisali matične ćelije, naučnici prvo uzimaju uzorak iz odraslog tkiva ili embriona. Zatim postavljaju te ćelije u kontrolisanu kulturu, gde se dele i proizvode, ali se dodatno ne specijalizuju.

Matične ćelije koje se dele i proizvode u kontrolisanim kulturama, se zovu linije matičnih ćelija.

Istraživači upravljaju i dele linije matičnih ćelija u zavisnosti od svrhe upotrebe. One mogu da stimulišu matične ćelije da se na poseban način specijalizuju. I taj proces se zove  usmerena diferencijacija.

Do sada je bilo lakše kultivisati veći broj embrionalnih matičnih ćelija nego zrele matične ćelije. Međutim, naučnici napreduju što se tiče oba tipa ćelija.

Vrste matičnih ćelija

Naučnici dele matične ćelije na osnovu njihovih potencijala diferencijacije u druge vrste ćelija. Embrionalne matične ćelije su najmoćnije, jer imaju mogućnost pretvaranja u svaki tip ćelije u telu.

 

Puna kvalifikacija uključuje:

 • Totipotentne: One matične ćelije koje mogu da se diferenciraju u svaki mogući tip ćelije. Prve ćelije, koje se pojave kao zigot, i počinju deobu, su totipotentne.
 • Pluripotentne: Ove ćelije mogu da se pretvore u skoro svaku ćeliju. Ćelije ranog embriona su pluripotentne.
 • Multipotentne: Ove ćelije mogu da se diferenciraju u usko povezane porodice ćelija. Zrele hematopetske matične ćelije, na primer, mogu da postanu crvena i bela krvna zrnca ili trombociti.
 • Oligopotentne: One mogu da se diferenciraju u nekoliko različitih vrsta ćelija. Zrele limfne ili mijeloidne matične ćelije mogu to da budu.
 • Unipotentne: One mogu da naprave samo jednu vrstu ćelija, koja je njihov tip.  Uprkos tome, one su još uvek matične ćelije, jer se obnavljaju. Kao primer se navode zrele mišićne matične ćelije.

 

Embrionalne matične ćelije se vode kao pluripotentne.

Rađanje je taj jedinstveni trenutak kada možete  sačuvati matične ćelije vašeg deteta. Pozovite nas za više informacija o prednostima čuvanja matičnih ćelija u Biohellenici.

Zašto izabrati Biohelleniku?

Uzorci se mogu upotrebiti za lečeenje u celom svetu

Striktna kontrola kvaliteta – 95% vitalnost matičnih ćelija

Siguran transport DHL om

Medicinsko čuvanje –  kvalitetni laboratorijski testovi i medicinski izvestaj

Ugovor sa Biohellenikom

Naučni tim Biohellenike vam je na raspolaganju u svako doba

Produženje ugovora o čuvanju matičnih ćelija

Biohellenika ima ugovor o produženom čuvanju sa bankom matičnih ćelija BIOVAULT TECHNICAL LTD UK u slučaju da zbog određenih okolnosti ne može da nastavi sa čuvanjem i sa radom.

Stroga pravila za transport matičnih ćelija

IATA (International Air Transport Assocation) pravila – uzorci su upakovani u tri sloja po regulativi IATA za biološki sadržaj, Kategorija B za biološki materijal, instrukcije za pakovanje 650

Osiguranje i odšteta – u slučaju gubljenja, oštećenja ili uništenja uzorka za vreme transporta

ISB 128 sistem za jedinstven barkod (International Society of Blood Transfusion) – u skladu sa međunarodnom specifikacijom o sigurnom prosleđivanju uzorka od donora

Jedinstvena tehnologija izolacije matičnih ćelija

PCR (Polzmerase Chain Reaction) u realnom roku – biološka ispitivanja se vrše po sistemu PCR kontrole, radi se tipizacija i tačno brojanje ćelija

Signal za bakterije – upotrebljava se zatvoren sistem za aerobno i anaerobno otkrivanje bakterija

Bactec – potpuno automatizovan zatvoren sistem za otkrivanje razvijanja mikroba, bez mogućnosti kontaminacije

Vitec Biomerieux – Sistem za tačnu mikrobiološku identifikaciju kontaminacije i testitanje na osetljivost antibiotika

Čuvanje isključivo matičnih ćelija

Biološki uzorak se obrađuje da bi se izdvojile samo matične ćelije. Izdvajanje eritrocita iz konačne količine matičnih ćelija omogućava drugim članovima porodice da uoptrebe te matične ćelije. Čuvaju se u više krioampula za višekratnu upotrebu.

Vitalnost iznad srednjeg međunarodnog nivoa

Biohellenika je uspela da održi vitalnost matičnih ćelija posle odmrzavanja je visoka (veća od 96%) za razliku od međunarodnog proseka (80%)

Stroga kontrola i sigurnost

Laboratorije – ulaz je dozvoljen samo ovlašćenim licima koji poseduju šifru i otisak
prsta pri ulazu/izlazu

“Čiste sobe”– kontrola vazduha 24/7/365 putem specijalnih sistema i alarma

Sistemi za temperaturu i krio nadzor – obezbeđena kontrola, putem zapisa i monitoring nivoa tečnog azota, povezanost svakog kontejnera sa telefonskom centralom koji automatski obaveštava osoblje kao i članove upravnog odbora u slučaju provale

Alarmni sistem za očitavanje promena nivoa kiseonika/azota – u slučaju da je odnos nivoa kiseonika/azota promenjen, ventilacioni sistem se automatski aktivira. Alarm se uključuje.

Čuvanje – dva generatora osiguravaju neprekidan proces rada elektro sistema

Celokupan sistem sigurnosnih kamera i protivpožarni sistem – automatsko uključivanje

 

Pomoć prilikom terapija

Naučni tim Biohellenike se sastoji od profesora – članova Katedre Medicinskog fakulteta “Aristotel” iz Soluna, i od stručnjaka NHRF, koji su vama na raspolaganju u hitnim slučajevima i sa neophodim informacijama vezanim za vasu porodicu.

Kada rešite da sačuvate matične ćelije na porođaju, nastupa trenutak izbora banke matičnih ćelija, koja će čuvati vaš uzorak. Pogledajte zašto smatramo da smo pravi izbor

Sačuvajte matične ćelije

na porođaju

Uložite u budućnost i  zdravlje vašeg deteta u jednoj od najvećih banaka matičnih ćelija u Evropi – Biohelleniku!

Želim da sačuvam matične ćelije

Da imam zdravu i srećnu porodicu

Čuvanje matičnih ćelija iz umbilikalne krvi u Biohellenici

Mi smo najveća banka matičnih ćelija na Balkanu i jedna od najvećih u Evropi. Visok kvalitet je dokaz!

Kod nas dobijate sertifikat sa tačnim brojem sačuvanih matičnih ćelija, jer koristimo najmoderniju tehnologiju za njihovu izolaciju i brojanje